top
Privat og offentlig hjælp

DET OFFENTLIGE

Hospitaler og kommuner har forskellige opgaver i det nære sundhedsvæsen og arbejder under forskellige lovgivninger. I denne henseender arbejder hospitalerne primært under Sundhedsloven og kommunerne primært under Serviceloven. Sundhedsloven regulere, hvem der har ansvaret for behandling, forebyggelse og sundhedsfremme i det danske sundhedsvæsen. Mens Serviceloven giver rammerne for rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer (eksempelvis indenfor bolig, økonomi) samt for at tilbyde ydelser til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer (eksempelvis genoptræning og hjemmehjælp).

HOSPITALSPSYKIATRI

Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter. Regionerne har ansvaret for den behandlende psykiatri, der omfatter stationær og ambulant behandling på psykiatriske sygehuse, centre og afdelinger – det vil sige ansvaret for hospitalspsykiatrien. Desuden omfatter ansvaret distriktspsykiatri, opsøgende psykoseteam og andre udgående team. Derudover skal regionerne yde konsulentbistand til regionale og kommunale institutioner.

KOMMUNE

Kommunerne har ansvaret for hele den sociale indsats omkring dit barn. Hovedydelserne i kommunernes socialpsykiatri er socialpædagogisk støtte, opsøgende arbejde, botilbud samt dag- og beskæftigelsestilbud. Kommunen yder også hjemmehjælp og sygepleje, misbrugsbehandling, rådgivning om bolig, forsørgelse, uddannelse mv. En social handleplan danner grundlag for en sammenhængende indsats.

DET PRIVATE REGI

Privatpraktiserende psykiatere, privatpraktiserende læger og psykologer har forskellige opgaver i det nære sundhedsvæsen. Fælles for dem er, at de har indgået en overenskomst med regionerne og at de har en autorisation. I hverdagen når du eller dit barn har brug for hjælp indenfor det sundhedsmæssige område skal du kontakte din privatpraktiserende læge, der ofte vil have rollen som gatekeeper og tovholder i forhold til resten af sundhedssektoren. Det er for eksempel gennem den privatpraktiserende læge at dit barn kan få henvisninger til eksempelvis en privatpraktiserende psykiater.

PSYKIATER

En psykiater behandler psykisk sygdom. I behandlingen brugers både medicin og samtaleterapi. Desuden kan en psykiater vejlede om virkning og bivirkninger af medicinsk behandling. En psykiater er en læge, der har videreuddannet sig til speciallæge i psykiatri.

DEN PRAKTISERENDE LÆGE

Den praktiserende læge er tovholder og omdrejningspunkt for patientens forløb og behandling, selvom der indgås et tæt og systematisk samarbejde med kommune og region. Den praktiserende læge har en nøgleposition både i forhold til at hjælpe patienten og de pårørende. Det er gennem lægen at både pårørende og patienten viderehenvises til speciallæger, psykologer m.m..

PSYKOLOGER

Psykologerne arbejder både med enkeltpersoner og grupper af mennesker. De hjælper deres klienter gennem rådgivning, vejledning, psykoterapi, udredning/undersøgelse, udfærdigelse af erklæringer mv. I vise tilfælde fx i forbindelse med selvmordsforsøg er behandlingen hos en psykolog gratis, men ellers vil der være en egenbetaling tilknyttet.

PERSONLIG COACH

En coach tager sig af problemer, der fylder i hverdagen og er uhensigtsmæssige for ens daglige virke. Coachen kan hjælpe med at accelerere processen og gøre en mere bevidst om de valg, man træffer. En coach er ikke en del af sundhedsvæsnet, og regionerne fører ikke tilsyn med dette erhverv.

Som del af Satspuljeaftalen blev der i 2017-2020 etableret et nationalt partnerskab for selvmordsforebyggelse.

Målet for initiativet er at reducere antallet af selvmord og selvmordsforsøg.

De er i gang med at udvikle en hjemmeside, der kan besøges her: Selvmordsforebyggelse.dk